• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utviklingsstipend

Retningsliner for tildeling av utviklingsstipend


1.  Valle kommune deler kvart år ut utviklingsstipend til unge talent innafor idrett og kultur. Fordelinga skal i utgangspunktet vere likt fordelt på kultur og idrett, med høve til justeringar ved oversøking til ei av ordningane og undersøking til den andre.

2.  I aldersgruppa 13-15 år skal maksimumsbeløp pr. utøvar vere kr 20 000, minimumsbeløp kr 10 000.
I aldersgruppa 16-25 år skal maksimumsbeløp pr. utøvar vere kr 30 000, minimumsbeløp kr 15 000.
Maksimumsbeløp kan i særlege tilfelle justerast, til dømes ved deltaking på nasjonalt/internasjonalt nivå.

3.  Stipend kan i særskilte tilfelle tildelast lag/grupper.

4.  Utøvarar i alderen 13-15 kan søkje sjølve, eller andre (trenar, instruktør eller annan person) kan søkje på vegner av utøvaren, i samråd med vedkomande. Utøvarar i alderen 16-25 må søkje sjølve.

5.  Med idrett forstår ein idrettsgreiner som er godkjende av Norges idrettsforbund. Innafor idrett skal følgjande kriterium gjelde:
i. at vedkomande er heimehøyrande i Valle kommune
ii. deltaking og resultat i større meisterskap, minimum på kretsnivå
iii. kortsiktige og langsiktige målsettingar.
Spesielt vil det bli lagt vekt på å gi større beløp til utøvarar som har realistiske ambisjonar om å nå nasjonalt toppnivå, og til utøvarar som førebur seg til nasjonale og internasjonale meisterskap.
Valle idrettsråd skal uttale seg, eventuelt i samråd med aktuelt fagmiljø.

6.  Idrettsutøvaren underteiknar ei eigenerklæring, der det går fram at utøvaren er innforstått med at det er ein føresetnad for tildeling av stipendmidla at utøvaren opptrer i tråd med formålet og kjerneverdiane til NIF, og ikkje har brukt eller vil bruke doping.

7.  Med kultur forstår ein musikk, dans, scenekunst, kunst og skrivekunst.
Innafor kultur skal følgjande kriterium gjelde:
i. at vedkomande er heimehøyrande i Valle kommune
ii. kortsiktige og langsiktige målsettingar.
Spesielt vil det bli lagt vekt på å gi større beløp til utøvarar som har realistiske ambisjonar om å nå nasjonalt toppnivå.
Det kan tildelast studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensa prosjekt.
Leiar Kultur og fritid skal uttale seg, eventuelt i samråd med aktuelle fagpersonar innafor det aktuelle kulturfeltet.

8.  Ved søknad må søkjaren fylle ut elektronisk søknadsskjema. I søknaden må vedkomande informasjon om seg sjølv, trenings-/øvingsfrekvens og aktivitetsnivå, oppnådde resultat, kortsiktige og langsiktige mål og stipulerte kostnader/kva konkret stipendet skal brukast til. Det må leverast rapport over bruk av midla innan 1 år (standard elektronisk rapportskjema).

9.  Same utøvar kan få tildelt stipend fleire gongar.

10.  Søknadsfrist er 15.mars, og stipenda skal delast ut under det offisielle 17.maiarrangementet i Valle kommune eller anna høveleg arrangement.


          Revidert av levekårutvalet i PS 12/23, 14.03.2023

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader