• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om støtte til varmepumpe og vedomn

Informasjon

Retningsliner for støtte til varmepumpe og vedomn

KVEN KAN SØKE OM STØTTE?
• Eigar av privat bustad i Valle kommune kan søke om støtte.
• Eigaren av bustaden det gjeld må vera folkeregistrert i Valle kommune.
• Leigetakarar kan ikkje søke.


DETTE MÅ DU VITE:
• Du kan søke om støtte til kjøp og montering av luft-til-luft-varmepumpe og reintbrennande vedomn.
• Varmepumpa må ha ein utedel og ein innedel.
• Ordninga gjeld for varmepumper og vedomnar som vert installerte for oppvarming av private bustadar i Valle. Det kan til dømes vera einebustad, tomannsbustad, rekkjehus eller leilegheit.
• Det vert berre gjeve støtte til éi varmepumpe og éin vedomn per bueining. Bueininga må vera godkjend som bustad av Valle kommune. Viss du søker om støtte til fleire bueiningar, må du senda ein søknad for kvar eining, og det må kome fram av søknadane kva bueining kvar av dei det gjeld for.
• Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjend forhandlar etter 01.11.22. Kjøp frå privatpersonar eller kjøp av brukt varmepumpe eller vedomn vert ikkje støtta. 
• Varmepumpa må vera installert av godkjend montør som har eige registrert firma eller er tilsett i eit registrert firma. Me tilrår at du inngår serviceavtale, sidan varmepumper krev vedlikehald. Eigenmontering er ikkje tillate.


KVA VERT IKKJE STØTTA?
• Ordninga gjeld berre for luft-til-luft-varmepumper.
• Kommunen gir ikkje støtte til andre typar varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typar.
• Det vert ikkje gjeve støtte til fleire varmepumper eller vedomnar i éi og same bueining.
• Ordninga gjeld ikkje for hytter eller andre fritidsbustadar, garasjar eller for næringsbygg, og ikkje for bustadar eller andre bygg i andre kommunar enn Valle kommune.
• Det kan vere nødvendig å oppgradera straumkapasiteten i bustaden. Kostnadar for dette vert ikkje dekt av denne støtteordninga.
• Oppgradering av pipeløp vert ikkje dekt av denne støtteordninga.


KOR MYKJE GIR KOMMUNEN I STØTTE?
• Støtta utgjer inntil 30 prosent av kostnadane for kjøp og montering av varmepumpe og vedomn. Kvitteringar må leggjast ved søknaden.
• Kommunen tek atterhald dersom kostnadene vert urimeleg høge. Ta kontakt med kommunen om du er i tvil.
• Viss vilkåra for ordninga ikkje er oppfylt, har kommunen moglegheit til å trekke støtta tilbake.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader